Tájékoztató Jótállási feltételekről

Az E-Machines HW Shop Kft., a Jótállási feltételekről segítséget kíván nyújtani Vásárlói részére, mint a fogyasztókat megillető jótállási jogokról és törvényi rendelkezésekről.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Amennyiben a termékre jogszabály vagy a z E-Machines HW Shop Kft., önkéntes vállalása alapján - hibás teljesítés esetén - jótállás terjed ki.

Új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza.

Használt termékek Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a 2013.évi V. törvény 6:163.§.

Az egyes termékekre milyen jótállási határidő vonatkozik?

Használt laptop
1 év
Használt PC
1 év
Használt Monitor
1 év

Új tartós fogyasztási cikk esetén a jótállási idő a termék árától függ:

a., 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b., 250 000 forint eladási ár felett három év.

Mi a teendő, ha hibát észlel?

Először is, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: info@notiparts.hu vagy az alábbi telefonszámon: 06301412002 (elsősorban az e-mailes kapcsolatfelvétel ajánlott a nyomonkövethetőség miatt).

Melyek a jótállás érvényesítésének feltételei?

1) A terméket a jótállási időn belül kérjük, hogy juttassa vissza az E-Machines HW Shop Kft., részére. Erre az alábbi módokon van lehetőség:

- Személyesen, üzletünkbe tudja visszahozni az alábbi címre: 7633 Pécs, Veress Endre utca 17. – PécsiPC üzlet

- Futárszolgálat által kézbesített csomagként, az alábbi címre legyen kedves címezni: 7633 Pécs, Veress Endre utca 17. – PécsiPC üzlet

A termékek utánvétes csomagként történő átvételét nem áll módunkban biztosítani.

Illetve felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hibás terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, és biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében! Ennek elmulasztása esetén a szállítási sérülésből adódó hibákért nem vállalunk felelősséget.

A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a fogyasztót terhelik.

Mit jelent a kiterjesztett garancia (jótállás)?

Meghatározott díj megfizetése ellenében az E-Machines HW Shop Kft., által önként vállalt jótállási idő meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia (jótállás) időtartama alatt Önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint a jótállási idő alatt.

A Fogyasztó jótálláson alapuló jogai

A Fogyasztó jogait a Ptk., valamint a jótállási igények intézését a Korm. r., és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szabályozza. Új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza.

Használt termékek Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a 2013.évi V.törvény 6:163.§.

Jótállási igényként kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Amennyiben a Vállalkozás vagy javítószolgálat a kicserélést vagy a kijavítást nem vállalja vagy elvállalta valamelyiket, de nem tudott ennek eleget tenni megfelelő határidon belül, a Fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem jogosítja a Fogyasztót cserére, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok és fogyó-kopó alkatrészek (tintapatronok, telepek, akkumulátorok, izzók, festékkazetták) hibásodtak meg. Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a hiba ténye vagy jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja stb.) tekintetében a Fogyasztó és a Vállalkozás között vita merül fel, akkor a 1997. évi CLV. Törvény (a Fogyasztóvédelemről) -ban foglaltak szerint járhatnak el a felek.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

• Ha a hiba a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások tulajdonítható okokból keletkezett.

• A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották. A készülék üzembe helyezése és karbantartása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.

• A normál elhasználódás vagy üzemszerű kopás.

• Szándékos rongálás.

• A vásárolt termékre telepített szoftverek meghibásodása esetén

• Akkumulátorok teljesítménycsökkenése

• A meghibásodás nem eredeti vagy a készülék gyártója által jóváhagyott kellék- vagy segédanyag használata miatt következett be.

• A vásárláskor a termék részét képező új akkumulátorra a jótállás időtartama a Korm. r. szerinti meghatározott eladási ártól függő időtartam, függetlenül attól, hogy a termékre van-e a kötelező jótálláson felüli felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

• A terméket nem a gyártó vagy forgalomba hozó hivatalos szerződött szerviz partnere javítja, illetve annak burkolatát megbontotta.

Ha kérdése merül fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefonszám: 06301412002
E-mail cím: info@notiparts.hu